Regulamin świadczenia usług
w ramach serwisu firmajestkobieta.com

 

§ 1 – Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.firmajestkobieta.com, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich uprawnienia i obowiązki.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operator przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 – Definicje

Operator – Softway Polska Sp. z o.o., ul. Polinezyjska 6 lok 53, 02-777 Warszawa, NIP 9512456251

Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.firmajestkobieta.com prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora, na podstawie postanowień Regulaminu.

Kursy – szkolenia internetowe przygotowane przez Operatora, sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – umożliwienie Użytkownikom wykupienia Kursu za pośrednictwem Serwisu.

Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie umożliwiająca wykupienie Kursu.

Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem

Regulamin – niniejszy dokument.

§ 3 – Warunku świadczenia Usługi

Serwis stanowi platformę internetową o charakterze edukacyjnym, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą wykupić Kursy o tematyce marketingowej przygotowane przez Operatora

Zawarcie Umowy następuje z chwilą opłacenia przez Użytkownika ceny Kursu.

W celu skorzystania z Usługi Użytkownik powinien wybrać Kurs z listy aktualnie dostępnych Kursów.

Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania w celu korzystania z Serwisu:

podłączenie do sieci Internet, o prędkości upload nie mniejszej od 3mbps oraz download nie mniejszej od 3mbps.

zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Google Chrome lub Mozilla Firefox)

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.

Operator świadczy Usługę całodobowo.

§ 4 – Rejestracja

Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po dokonaniu Rejestracji i akceptacji Regulaminu.

Użytkownik może dokonać rejestracji przy użyciu formularza rejestracyjnego wpisując dostępnego w Serwisie.

Po aktywacji konta, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu i Usług w pełnym zakresie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Operatora.

§ 5 – Prawa i Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:

  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
  • informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu,

Użytkownik ma prawo do nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 lit. a) oraz § 8 Regulaminu.

Użytkownik nie jest uprawniony do nagrywania lub publikowania Kursów udostępnianych w ramach świadczenia Usługi bez zgody Operatora.

§ 6 – Prawa i Obowiązki Operatora

Operator zobowiązany jest:

  • do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu,
  • do niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi,

Operator ma prawo do:

  • przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej,
  • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,
  • zablokowania konta Użytkownikom, których działalność narusza postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu,
  • usunięcia danego Kursu z oferty przedstawionej w Serwisie, z zachowaniem dostępu do Kursów Użytkownikom, którzy dokonali płatności za usuwany Kurs.

§ 7 – Odpowiedzialność Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane wiedzą pozyskaną przez Użytkownika za pośrednictwem Kursu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

Operator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy tworzeniu Kursów.

§ 8 – Reklamacje i prawo odstąpienia

Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.

Reklamacja może zostać złożona w drogą elektroniczną lub pisemną. Dane kontaktowe znajdują się w § 13 Regulaminu.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne.

Konsument wyraża zgodę na to aby Operator wykonał w pełni Usługę, po której spełnieniu nie będzie mu już przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 9 – Siła Wyższa

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.

W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne) oraz niesprawność serwerów, za pośrednictwem których dział Serwis.

W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

§ 10 – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka checkbox na otrzymywanie w ramach Serwisu na adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych Operatora.

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz prawidłowego utrzymania Serwisu, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik wprowadza w Umowie.

Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie ich Konta.

Operator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu. Operator może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika lub Usługodawcy.

Operator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez czas, świadczenia Usługi.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.

Operator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i do ochrony ich danych osobowych. Operator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.

Operator oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania Serwisu, Użytkownik może zgłosić Operatorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Operatora niezwłocznie.

Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Operator zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.

§ 11 – Rozwiązywanie sporów

W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.

Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Operator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Strony pozwanej.

W przypadku sporów z udziałem konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w pkt 11 ust. 1 i 11 ust. 2 Regulaminu, konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr

§ 12 – Własność intelektualna

Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do Kursów i materiałów edukacyjnych.

Użytkownik nie ma prawa kopiować oraz udostępniać utworów, do których prawa autorskie majątkowe przysługują Operatorowi.

§ 13 – Dane kontaktowe Operatora

Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora:

tel. +48519424828

e-mail: zespol@firmajestkobieta.com

adres: Softway Polska Sp. z o.o., Polinezyjska 6 lok 53, 02-777 Warszawa, NIP 9512456251

§ 14 – Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2019.

Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkowników.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego.